Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1.Verzending van goederen gebeurt steeds op risico van de klant.

2.Klachten i.v.m. levering van goederen of uitvoering van werken moeten geschieden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering of ontvangst van factuur. De vrijwaring voor gebreken gaat niet verder dan de verantwoordelijkheid die onze leverancier opneemt.

3.De verkoper is enkel aansprakelijk voor laattijdige levering in geval van kwade trouw of grove fout in zijn hoofde.

4.In geval van annulering of niet afhaling van de bestelling is de klant aan de verkoper, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, 30 % van de totale prijs ten titel van forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.

5.Facturen zijn contant betaalbaar behoudens andere overeenkomst op de zetel van de verkoper.

6.Zolang de facturen niet betaald zijn, blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper.

7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de klant, zonder vereiste van voorafgaande aanmaning, een intrest gelijk aan 12%/jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10%, met een minimum van 75 euro.

8.Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het rechtsgebied van Aalst bevoegd. 

Naar boven
Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gedrag bij te houden en uw ervaring op de site te verbeteren.